Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe nr 10/EDU/2017
Zamówienie poniżej 30 000 euro

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
NIP: 701-002-51-69, REGON: 140603313

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa startu posiadanej obecnie przez CNK rakiety (opisanej w punkcie VIII) wielokrotnego użytku, podczas konkursu CanSat 2018. Zamówienie realizowane przez Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-PL w ramach polskiej edycji konkursu CanSat 2018.

       2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

              Na kompletną usługę startu  rakiety składają się następujące elementy:

                   -zapewnienie materiału pędnego,
                   -elaboracja silnika rakietowego,
                   -elaboracja systemów pirotechnicznych,
                   -zaprogramowanie komputera pokładowego
                   -przeprowadzenie startu rakiety na poligonie

3.    W ramach realizacji zamówienia Wykonawca, przekaże Zamawiającemu:

          Etap 1) Dostarczenie dokumentacji technicznej obejmującej:

                      -symulację numeryczną lotu rakiety

                      -algorytm działania komputera pokładowego

                      -szczegółowy opis zdarzeń podczas lotu(sposób uruchamiania silnika)

          Przewidywany termin zakończenia etapu: 01.03.2018

          Etap 2) Przeprowadzenie niezbędnych testów

          Przewidywany termin zakończenia etapu: 31.03.2018

          Etap 3) Przeprowadzenie startu rakiety

                      -przygotowanie rakiety do startu

                      -integracja ładunku użytecznego(umieszczenie CanSat’ów)

                      -realizacja wystrzału na poligonie w Nowej Dębie kwiecień 2018 (dokładny termin zostanie podany w trybie roboczym, nie później niż 01.12.2017

       4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.    Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien złożyć ofertę poprzez wypełnienie formularza znajdującego się  w załączniku.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esero@kopernik.org.pl, nie później niż 12.11.2017

       2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

       3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

       5.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.kopernik.org.pl

V. OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. Cena: 50%

Oferty będą badane według poniższego wzoru:
Liczba punktów zdobyta w kryterium cena = (najniższa cena netto z ocenianych ofert / cena netto badanej oferty)  x 50 ptk

  1. Specyfikacja techniczna: 50%

Specyfikacja techniczna systemu wystrzału rakiety zapewniająca uczestnikom konkursu CanSat bezpieczeństwo oraz uzyskanie optymalnej jakości pomiarów.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w bezpośredniej korespondencji mailowej

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Specyfikacja rakiety:

-Rakieta napędzana jest silnikiem rakietowym na stały materiał pędny. Ilość, typ i geometria materiału pędnego powinny pozwolić na lot rakiety opisany w wymaganiach do konkursu CanSat. Wnętrze komory spalania ma kształt cylindryczny o wymiarach fi90 x 460mm. Przy doborze parametrów materiału pędnego pamiętać należy o wytrzymałościowych i termicznych ograniczeniach konstrukcji.

Wymiary rakiety:

-Długość: 2150 mm
-Średnica głównego członu: 100 mm
-Masa startowa: ok. 25 kg (w zależności od masy CanSatów).
-Masa pustej konstrukcji: 15 kg
-Wykonawca zapewnić musi we własnym zakresie urządzenie do rozruchu silnika, tj. zapłonnik silnika wraz z wszelkim koniecznym oprzyrządowaniem pirotechnicznym i elektrycznym.
-Elaboracja systemów pirotechnicznych polegać będzie na przygotowaniu do poprawnego działania pirotechniczengo systemu otwierania zasobników rakiety oraz spadochronowego systemu odzysku.
-Komputerem pokładowym rakiety jest system Telemetrum TeleMega 2.0. Wykonawca powinien zaprogramować komputer tak, aby możliwe było spełnienie założeń konkursu oraz odzyskanie rakiety w stanie pozwalającym na koleje wykorzystanie.
-Usługodawca powinien przygotować rakietę do prawidłowego przeprowadzenia startu ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.
-Rakieta do wglądu w Centrum Nauki Kopernik, brak możliwości przekazania pełnej  dokumentacji technicznej

Dodatkowe informacje można otrzymać pod adresem email: esero@kopernik.org.pl


/EDIT 31.10.17: wspomniany załącznik można pobrać pod poniższym linkiem: Załącznik 1 
/EDIT 31.10.17: Jako dodatkowy załącznik, poza formularzem, prosimy dołączyć specyfikacje techniczną.