Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Remont wnętrza łazienek w części A budynku Centrum Nauki Kopernik.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/16/2017/CNK/MSt

------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 23.08.2017.

------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.08.2017.

------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu.

------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania Wykonawców/zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 16.08.2017r.

Informacja o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 10.08.2017r.

------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1. Projekt Wykonawczy - zespół sanitariatów na Antresoli.

Załącznik nr 1.2. Projekt Wykonawczy - zespół sanitariatów na parterze.

Załącznik nr 1.3. Projekt Wykonawczy - zespół sanitariatów na piętrze.

Załącznik nr 2.    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załącznik nr 3.1. Przedmiar robót - zespół sanitariatów na Antresoli.

Załącznik nr 3.2. Przedmiar robót - zespół sanitariatów na parterze.

Załącznik nr 3.3. Przedmiar robót - zespół sanitariatów na piętrze.

Załącznik nr 4.    Projekt umowy.

Załącznik nr 5.    Formularz oferty.