Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Remont wnętrza łazienek w części A budynku Centrum Nauki Kopernik.

Przetarg nieograniczony; PZP/ZP/13/2017/CNK/MSt

------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 28.07.2017.

------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.07.2017.

------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu.

------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1. Projekt wykonawczy - zespół sanitariatów na Antresoli.

Załącznik nr 1.2. Projekt wykonawczy - zespół sanitariatów na parterze.

Załącznik nr 1.3. Projekt wykonawczy - zespół sanitariatów na piętrze.

Załącznik nr 2.   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załącznik nr 3.1. Przedmiar robót - zespół sanitariatów na Antresoli.

Załącznik nr 3.2. Przedmiar robót - zespół sanitariatów na parterze.

Załącznik nr 3.3. Przedmiar robót - zespół sanitariatów na piętrze.

Załącznik nr 4    Projekt umowy.

Załącznik nr 5    Formularz oferty.

Załącznik nr 6    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 7    Wzorcowy dokument zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy.

Załącznik nr 8    Wzorcowy dokument oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.