Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie dotyczące badania sprawozdania finansowego Centrum Nauki Kopernik za 2016 rok


Centrum Nauki Kopernik  (Warszawa 00-390 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 ) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Instytucji Kultury za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.
Zamówienie obejmuje także udzielenie informacji i wyjaśnień biegłemu rewidentowi badającemu skonsolidowany bilans Miasta st. Warszawy na podstawie art. 67 ust. 4 pkt.2 Ustawy o rachunkowości.
Szczegółowych informacji dotyczących instytucji oraz przedmiotu zamówienia udzielają:
 Barbara Juszczak. Kontakt : Tel. 22- 552 77 72 mail: barbara.juszczak@kopernik.org.pl
Jarosław Paruch Kontakt : Tel. 22- 552 77 67 mail: jaroslaw.paruch@kopernik.org.pl
Zainteresowani proszeni są o składanie ofert:
- w formie pisemnej na adres: 00-390 Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 z dopiskiem "OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2016 CNK” lub
- w formie elektronicznej na adres: ksiegowosc@kopernik.org.pl

w terminie do 5 października 2016 roku.
Oferta  winna zawierać w szczególności:
a)  informacje o wykonawcy, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, wskazanie biegłego rewidenta, który w imieniu oferenta przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Instytucji wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie stosownych uprawnień.
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
c) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego oraz kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wykonawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej
d) wskazanie metod i terminów przeprowadzenia badania ( wstępny harmonogram badania )
e) cenę całkowitą  netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii                            o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania (wynagrodzenie powinno obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia)
f) listę instytucji kultury, w których podmiot badający przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych
Po przeprowadzeniu weryfikacji wykonawców i złożonych ofert oraz zatwierdzeniu wyboru podmiotu badającego przez Organizatora zostanie podpisana stosowna umowa.