Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00269340/01 z dnia 2023-06-21 o zamiarze zawarcia umowy

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI)
realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00)
o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4
„Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”,
oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”,
zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.