Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
Sprzedaż i dostawa stacji badawczych oraz ich oprogramowania do strefy Living Lab Centrum Nauki Kopernik

DZP.260.62.2022.JG Postępowanie o udzielenie zamówienia z podziałem na 2 części prowadzone jest w trybie podstawowym za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,101325,0532a4cffc011a545f4722977469ccb7.html


Przedmiot zamówienia realizowana jest w ramach projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku