Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia o numerze WY.262.36.2022 - ponowienie jest Wykonanie, dostarczenie do siedziby CNK elementów metalowych do eksponatów na nową wystawę stałą w Centrum Nauki Kopernik.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.

Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2022 roku o godzinie 23:59.

Komplet plików do pobrania

Informacja o anulowaniu zamówienia