Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dzierżawa wraz z serwisem i obsługą eksploatacyjną wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących.

Tryb: przetarg nieograniczony

PZP.26.41.2019.MSt

 

==============================================================================

Ogłoszenie o zamówieniu nr 602522-N-2019 z dn. 27.09.2019r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał 2 - wzór umowy

zał 3 - formularz ofertowy

zał 4 - oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

==============================================================================

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu - 7.10.2019r.

załącznik - formularz oferty (wersja edytowalna).

==============================================================================

Informacja z otwarcia ofert z dn. 14.10.2019r.

==============================================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.10.2019r.

==============================================================================