Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Tytuł projektu

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 11/SBN/2018

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu czujników do mikrokontrolerów micro:bit na potrzeby realizacji projektu badawczego „M3 dla pszczoły” w ramach projektu „Szkoła Bliżej Nauki”.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 12.11.2018. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki postępowania

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie