Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
Zastępcy dyrektora programowego ds. innowacji
Miejsce pracy: Warszawa

Centrum Nauki Kopernik poszukuje kompetentnej i entuzjastycznej osoby na stanowisko Zastępcy dyrektora programowego ds. innowacji. Jej/jego zadaniem będzie przygotowanie do otwarcia, a następnie pokierowanie nowatorskim centrum innowacji w edukacji: Pracownią Przewrotu Kopernikańskiego (PPK), działającą w ramach Centrum Nauki Kopernik. W PPK prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe CNK we współpracy z partnerami naukowymi i biznesowymi, a w szczególności: 

badania nad procesami uczenia się i tworzenie rozwiązań edukacyjnych z obszaru STEAM (nauka, technika, nauki inżynieryjne, sztuka, matematyka): pomocy naukowych, zestawów edukacyjnych, modeli pracy, tworzenie stacji doświadczalnych, czyli interaktywnych eksponatów, opracowywanie formatów komunikacji naukowej i diagnozy ich oddziaływania na kształtowanie się postaw uczestników i użytkowników projektowanych rozwiązań, rozwój wiedzy o środowisku uczenia się oraz praktykach naukowych i edukacyjnych uczniów i nauczycieli.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego będzie mieściła się w nowym obiekcie, budowanym obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie CNK przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie. Otwarcie PPK planowane jest na drugą połowę 2022 roku. 

Zastępca dyrektora programowego ds. innowacji będzie odpowiedzialny za:

koordynację zakupu wyposażenia badawczo-rozwojowego PPK zgodnie z projektem;
zbudowanie zespołu z obecnych i nowozatrudnionych pracowników;
realizację Agendy Badawczej PPK i wskaźników projektowych związanych z pracami B+R;
koordynowanie pracy zespołów laboratoriów PPK;
współpracę z członkami Konsorcjum PPK (firmami Moje Bambino i BeCreo) oraz innymi partnerami biznesowymi w celu komercjalizacji rozwiązań;
współpracę ze środowiskiem akademickim i rozwój naukowy pracowników; 
pozyskiwanie finansowania na prowadzone prace;
komunikację prowadzonych prac i ich wyników.
Raportuje do Dyrektora Programowego i blisko współpracuje z innymi jego zastępcami. Bezpośrednio nadzoruje pracę kierowników PPK oraz wybranych kierowników projektów w ramach obowiązującej metodyki projektowej. Blisko współpracuje z Działem Współpracy Biznesowej, Działem Projektów Unijnych i Dotacji, Pracownią Edukacji i Pracownią Wydarzeń. 


Kompetencje i umiejętności:


umiejętność tworzenia i operacjonalizacji strategii organizacji;
umiejętność organizacji pracy własnej, nadawania priorytetów zadaniom, inicjatywa w podejmowaniu wyzwań;
kierowanie zespołem, w szczególności w zakresie:
nadzoru nad kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi prowadzonych działań, włącznie z budżetem jednostki;
wyznaczania celów zgodnych ze strategią CNK i monitorowania ich realizacji;
motywowania pracowników;
wspomagania pracowników w rozwoju kompetencji i wiedzy fachowej;
zainteresowanie edukacją w zakresie STEAM i komunikacją nauki;
umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność;
orientacja na odbiorcę; 
kreatywność, innowacyjność, umiejętność łączenia ze sobą idei z różnych dziedzin;
zorientowanie na pracę zespołową, komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Wymagania:

doktorat; 
minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym, w którego zakres wchodziło tworzenie i realizacja strategii organizacji;
minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania projektami, prowadzenia badań i/lub prac rozwojowych;
znajomość języka angielskiego – biegłość w mowie i piśmie;
podstawowa znajomość pakietu MS Office lub analogicznych. 

Mile widziane:


umiejętność  realizacji zadań w instytucji podlegającej ustawie o finansach publicznych i prawu zamówień publicznych;
osobiste doświadczenie w tworzeniu pomocy edukacyjnych; 
znajomość narzędzi do planowania i realizacji projektów (np. MS Project);
znajomość dodatkowych języków obcych;
doświadczenie pracy  w zespole międzynarodowym;
doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania i/lub prace rozwojowe.

Oferujemy:

ambitne wyzwania zawodowe oraz inspirujące środowisko pracy;
realny wpływ na tworzenie strategii instytucji oraz prowadzone działania badawczo-rozwojowe;
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 31.08.2021 r.


W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”
Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. 
Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl