Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Kampanie promocyjne Centrum Nauki Kopernik - Usługi reklamowe 
PZP.26.11.2021.ASH
Tryb: podstawowy bez negocjacji
Termin składania ofert: 2 września 2021 roku do godz. 10:30.
=====================================================================================
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy eZamawiający pod adresem www:
https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
=====================================================================================
Zamówienie z podziałem na części. Dla części I, II, III, IV przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.