Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Poniższe zapytanie ma na celu oszacowanie orientacyjnej wartości netto wykonania przedmiotu zamówienia oraz zebranie informacji niezbędnych do wszczęcia procedury zakupowej. W przypadku przesłania odpowiedzi na poniższe zapytanie dostaną Państwo zaproszenie do udziału w procedurze w momencie jego uruchomienia.

Wycenę proszę przesłać na adres przemyslaw.zembura@kopernik.org.pl do dnia 6.08.2021 do godziny 23.59.
 
W związku z pracami nad nową wystawą w Centrum Nauki Kopernik zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczącej orientacyjnej wartości netto wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego realizację konstrukcji eksponatów oraz konstrukcji scenograficznych wg. załączonej specyfikacji.

Załączniki do niniejszego zapytania stanowią:
- Opis Przedmiotu Zamówienia (Zał. 1.),
- Projekty odpowiednich konstrukcji (Zał. 2A – 2I).


Szacowany termin realizacji zamówienia - do 01.10.2021

 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2A - Beholder

Załącznik 2B - Liść

Załącznik 2C - NDN

Załącznik 2D - siedzisko małe

Załącznik 2E - siedzisko średnie

Załącznik 2F - siedzisko duże

Załącznik 2G - stand 55

Załącznik 2H - Tablica mod

Załącznik 2I - Totem