Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

WY.26.15.2021

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia ewaluacji zestawu do wykonywania doświadczeń w ramach programu „Nauka dla Ciebie”

Wspólny Program Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.


Zadania:
- organizacja działań (w tym umówienie spotkań wg listy przekazanej przez Zamawiającego, zarządzanie grafikiem spotkań, bieżący kontakt z koordynatorem badania) według listy podanej przez Zleceniodawcę
- realizacja ewaluacji polegająca na przeprowadzeniu i zatranskrybowaniu 60 wywiadów (3-krotny wywiad z 20 osobami) online (Zoom, Teams, Google Meet – komunikator z możliwością nagrywania; ostateczny wybór platformy do ustalenia między Wykonawcą a rozmówcą) według podanego scenariusza, z których każdy trwa między 10 a 20-minut
- regularne (max. 7 dni od daty realizacji wywiadu) przekazywanie plików z zapisem audio/audiowideo wraz z transkrypcją wywiadów, przy czym ostatni plik powinien być przekazany najpóźniej 31.10.2021 do godz. 15.00.
Uwaga: lista rozmówców i narzędzie badawcze będą dostarczone przez Zamawiającego.

Okres realizacji wywiadów: 15.09-31.10.2021.

Kryteria wyboru wykonawców:
- udokumentowane doświadczenie realizatorów Zlecenia w realizacji badań jakościowych. Poświadczeniem posiadanego doświadczenia jest realizacja co najmniej 10 wywiadów indywidualnych w ramach badań jakościowych w ciągu ostatnich trzech lat oraz referencje od 2 klientów/kierowników projektów.
- dopuszcza się oferty od pracowników naukowych: w przypadku realizacji projektów naukowych oświadczenie kierownika projektu, zawierające  zadania wykonywane w ramach grantu przez daną osobę oraz dane identyfikacyjne projektu (tytuł, źródło finansowania, numer rej. projektu).
- w przypadku aplikujących firm: udokumentowane kompetencje w zakresie przeprowadzania wywiadów osoby/zespołu oddelegowanej/oddelegowanego do wykonania zadania.

- wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii lub nauk pokrewnych.

Dokumentację proszę przygotować w formie tabeli:

Projekt Rola Ilość wywiadów i ich rodzaj Data
       


Zakładamy możliwość współpracy zarówno z osobami samodzielnie prowadzącymi działalność gospodarczą, pracownikiem/pracownikami oddelegowanym/i na czas realizacji zadania przez firmę, czy też umowę cywilno-prawną.

Zlecone zadania będą wykonywane poza siedzibą Zamawiającego.

Planowany termin realizacji umowy: od ok. 15.09 do 31.10.2021.

W przesłanej ofercie proszę także o podanie:
a) stawki (brutto) za realizację jednego wywiadu (trwającego od 10 do 20 minut) i jego transkrypcję, stawka powinna uwzględniać także działania organizacyjne;
b) ilość wywiadów i ich transkrypcji (minimum 30, maksimum 60), którą mogą Państwo przeprowadzić w okresie 15.09-31.10.2021, przy założeniu że ostatni plik z transkrypcją powinien być przesłany do 31.10.2021;
c) całościową kwotę (brutto) realizacji ewaluacji: (iloczyn a) i b))

Kryteria oceny ofert:
cena – 60 pkt.
10 wywiadów – 10 pkt
11-20 wywiadów – 20 pkt
21-30 wywiadów – 30 pkt
31 i więcej – 40 pkt.


W ofercie prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu wyłonienia wykonawcy przeprowadzenia ewaluacji zestawu do wykonywania doświadczeń w ramach programu „Nauka dla Ciebie. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”


Zastrzegamy możliwość wyłonienia kilku wykonawców.


Pytania proszę kierować na adres: aneta.gop@kopernik.org.pl.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie swojej oferty na adres: aneta.gop@kopernik.org.pl do dnia: 5 sierpnia do godz. 15.00 w formie wypełnionego formularza oferty.

W temacie wiadomości proszę wpisać: Ewaluacja zestawu – oferta.

AKTUALIZACJA 30.07.2021

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie swojej oferty w formie wypełnionego załącznika nr 1 Formularza ofertowego na adres: aneta.gop@kopernik.org.pl do dnia: 5 sierpnia do godz. 15.00.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty