Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie dotyczące szacowania wartości netto wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę i montaż konstrukcji zabezpieczającej ekran diodowy do eksponatu Teatr Cieni

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU: „KAMPANIE EDUKACYJNO – INFORMACYJNE” NR: POPC.03.04.00-00-0001/17

 

Poniższe zapytanie ma na celu oszacowanie budżetu oraz zebranie informacji niezbędnych do wszczęcia procedury zakupowej. W przypadku przesłania odpowiedzi na poniższe zapytanie dostaną Państwo zaproszenie do udziału w procedurze w momencie jego uruchomienia. 

Wycenę proszę przesłać na adres marta.strachalska@kopernik.org.pl do dnia 29.07.2021 do godziny 23.59. 

 

Szanowni Państwo,  

 

w związku z budową nowej wystały stałej w Centrum Nauki Kopernik zwracam się z prośbą o przygotowanie wyceny na dostawa i montaż konstrukcji zabezpieczającej ekran diodowy zgodnej z załączoną dokumentacją (zał.1 – Opis przedmiotu zamówienia)

 

Zakres zamówienia obejmował będzie: 

·       przygotowanie projektu wykonawczego i przedstawienie do akceptacji CNK 

·       wykonanie konstrukcji zgodnie z zaakceptowanymi projektami wykonawczymi 

·       dostarczenie i montaż w wyznaczonym miejscu 

 

Termin realizacji zamówienia - do 01.10.2021 

 

 

Wymagania PPOŻ 

·       Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie intensywnie dymiących.  

·       Wszystkie materiały muszą posiadać certyfikat trudno zapalności, kwalifikujący je co najmniej do Europejskiej klasy reakcji na ogień D s2 d1lub wyższej. 

·       Wszystkie materiały muszą spełniać normy higieniczności klasy E1 = (klasa A emisji formaldehydu zgodnie z PN-EN 1084).  

·       Mocowanie wszystkich elementów powinno być wykonane tak aby uniknąć możliwości odpadania/ przewrócenia w przypadku pożaru. 

·       W trakcie projektowania należy uwzględnić instalacje przeciwpożarowe budynku tak aby konstrukcja nie zakłócała pracy instalacji przeciwpożarowych takich jak: instalacji tryskaczowej, systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego itp. 

 

Wymagania dotyczące gwarancji: 

minimum 2 lat gwarancji

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik. 

Załącznik nr 1