Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Z A P R O S Z E N I E

do złożenia oferty

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Centrum Nauki Kopernik zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi wymiany tryskaczy zgodnie z zaleceniami CNBOP które będę integralną częścią umowy na wykonanie usługi. Proponowany termin wykonania usługi do dnia 25 października 2021.

Na prace zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą.

Z uwagi na zakres prac oraz konieczność wykonywania prac w czynnym obiekcie z licznymi utrudnieniami sugerujemy przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. W sprawie terminu wizji lokalnej proszę o kontakt telefoniczny na numer 501437965  lub mailowy robert.grzegorczyk@kopernik.org.pl do dnia 23 lipca 2021 przy zastrzeżeniu że wizja lokalna musi się odbyć do dnia 2 sierpnia 2021

Ofertę należy złożyć w terminie do 16.08.2021, na adres mailowy robert.grzegorczyk@kopernik.org.pl

Postępowaniu prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych.

 

Załączniki

  1. Draft umowy.
  2. Załącznik 2 do umowy zalecenie CNBOP
  3. Załącznik 3 do umowy protokół odbioru prac.
  4. Załącznik 4 do umowy protokół naprawy.
  5. Załącznik 5 do umowy klauzula informacyjna CNK.
  6. Rysunek instalacji tryskaczowej na poziomie -1 CNK