Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Pełna treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Termin składania ofert: 23.05.2021, 23:59.

EDIT 25.05.2021: Zapytanie zostało rozstrzygnięte. Protokół oceny zgłoszeń można znaleźć tutaj.

 

Zadania wykonawcy:

Stworzenie scenariusza oraz przeprowadzenie na jego podstawie dwudniowego spotkania warsztatowego online, o sumarycznej długości 14 godzin (wliczając przerwy), na potrzeby Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej.
Spotkanie mają odbyć się w dniach 16-17.07.2021 r., w formacie online w aplikacji Zoom. Pokoje w aplikacji Zoom zapewni Zamawiający.
Warsztaty przeznaczone będą dla nauczycielek i nauczycieli różnych przedmiotów oraz poziomów edukacyjnych (nauczających zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych).

Całość zadania będzie składać się z dwóch części:

Część I
Przygotowanie scenariusza warsztatów z zakresu facylitacji grupy projektowej.


Zawierać się w nim mają następujące zagadnienia:
Sposoby zachęcania do udziału w projekcie. Jak atrakcyjne przedstawić uczniom i uczennicom projekt, który nauczyciel/ka uważa za cenny edukacyjnie.
Budowanie zespołu. Jak zebrać zespół spośród uczniów i uczennic, biorąc pod uwagę np. zróżnicowanie wiekowe, różnorodność płciową, etc. Jak zadbać o utrzymanie zaangażowania uczniów i uczennic wokół wspólnego celu, nawet w kilkumiesięcznych projektach.
Kokreacja projektu. Jak wspólnie z zespołem uczniowskim wypracować cele projektu i jego planowany przebieg, w kontrze do narzucania im planu pracy.
Narzędzia online. Jak, i z czego, korzystać, żeby efektywnie współpracować nad projektem w realiach separacji przestrzennej. Jakie narzędzia są przydatne przy realizacji projektu edukacyjnego.
Zbieranie i weryfikacja danych. Generalne zasady i porady dotyczące tego, jak i skąd pozyskiwać informacje merytoryczne potrzebne do skonceptualizowania projektu i weryfikacji danych na dalszych jego etapach.

Zaprojektowane warsztaty powinny:
• przewidywać udział 30-40 osób,
• przewidywać adekwatną wg. oferenta liczbę osób prowadzących,
• być dostosowane do formy prowadzenia online,
• opierać się na grupowej lub samodzielnej pracy uczestników/czek,
• uwzględniać użycie metod aktywizujących grupę,
• opierać się na doświadczeniach prowadzących oraz aktualnej wiedzy psychologiczno-socjologicznej

Przygotowanie scenariusza przewiduje przekazanie Centrum Nauki Kopernik praw do wykorzystywania i modyfikacji scenariusza. Scenariusz powinien być zaplanowany na dwa bloki pracy uczestników/czek, po 7 godzin każdy (wliczając przerwy), oraz do przeprowadzenia go w formie online.

Spotkanie warsztatowe, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe jest pierwszym fragmentem Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej trwającej 16-29.07.2021, w ramach której chcemy wesprzeć nauczycielki/li z mniejszych miejscowości w rozwoju kompetencji oraz zwiększyć ich szanse powodzenia przy aplikowaniu do projektów i konkursów edukacyjnych. W dalszym ciągu Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej nauczycielki/le uczestniczyć będą w cyklach warsztatowych zaznajamiających je/ich z wyzwaniami Europejskiej Agencji Kosmicznej – Moon Camp lub CanSat.
W miarę możliwości, mile widziane będzie jeśli warsztaty będą zawierać nawiązania do projektów Moon Camp oraz CanSat. Konsultacji i wsparcia w tym zakresie może dostarczyć w trybie roboczym zespół ESERO-Polska.

Część II
Przeprowadzenie spotkania warsztatowego na podstawie ww. scenariusza.

Spotkanie ma odbyć się online, poprzez platformę Zoom, w dniach 16-17.07.2021.