Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Centrum Nauki Kopernik inkubatora noworodkowego do celów scenograficznych wystawy Przyszłość jest dziś.

 

Znak sprawy: DW.26.11.2021.PS

 

Tryb: art. 11 ust. 5 pkt 2

 

Termin składania ofert:  9 kwietnia 2021 roku, do godz. 15.00.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIK 1

 

ZAŁĄCZNIK 2

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty