Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa sprzętu informatycznego stanowiącego wyposażenie biur oraz doposażenie serwerowni Centrum Nauki Kopernik (zamówienie z podziałem na 2 części).

Tryb: przetarg nieograniczony.

PZP.26.45.2019.MSt

 

===========================================================================================

Ogłoszenie o zamówienia 613686-N-2019 z dn. 25.10.2019r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik zip).

Załącznik nr 2 - wzór umowy.

Załącznik nr 3 - formularz oferty.

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

===========================================================================================

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 29.10.2019r.

załącznik - formularz oferty (wersja edytowalna)

załącznik - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wersja edytowalna)

===========================================================================================

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków ogłoszenia z dn. 30.10.2019r.

===========================================================================================

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5402344785-N-2019 z dn. 31.10.2019r.

Informacja o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 31.10.2019r.

===========================================================================================

 Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 4.11.2019r.

===========================================================================================

Informacja z otwarcia ofert z dn. 7.11.2019r.

załącznik - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

===========================================================================================

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dn. 7.11.2019r.

===========================================================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 14.11.2019r. - dot. cz. 1 i 2 zamówienia.

===========================================================================================