Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

===================================================================================================

Remont pomieszczeń oraz wymiana i naprawa floorbox-ów w budynku Centrum Nauki Kopernik (zamówienie z podziałem na części).

PZP.26.5.2019.MSt

Tryb: przetarg nieograniczony

 

===================================================================================================

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 19.03.2019r.

===================================================================================================

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.02.2019r.

zał. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

===================================================================================================

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 4.02.2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

zał. 1.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. 1 zamówienia.

zał. 1.2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. 2 zamówienia.

zał. 2.1. przedmiar robót cz. 1 zamówienia.

zał. 2.2. przedmiar robót cz. 2 zamówienia.

zał. 3 formularz ofertowy.

zał. 4 oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

zał. 5 wzór umowy.

===================================================================================================