Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PZP.26.4.2019.MSt

Tryb: przetarg nieograniczony;

 

===============================================================

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem:

https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

===============================================================

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 26.04.2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 12.04.2019r. (plik zip)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 28.03.2019r.

Załącznik nr 1 - edytowalne wersje dokumentacji projektowej.

Załączniki nr 2 - 8 do pisma.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia i zmiany treści Ogłoszenia i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 15.03.2019r.

załącznik nr 1 - Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Załącznik nr 2 - Nowy załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

Załącznik nr 3 - Nowy załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Załącznik nr 4 - Nowy załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz oferty.

Załączniki nr 5-14 do pisma.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 25.02.2019r.

załącznik - Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 022-047144.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

zał. 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

zał. 2 wzór umowy.

zał. 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

zał. 4 Formularz oferty.

===============================================================

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu "Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystywanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 r.