Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do maszyny produkcyjnej Xerox DC700i oraz drukarki OKI ES9420WT (części 1 i 2)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/18/2018/CNK/MSt

 

=============================================================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1 i 2) z dn. 13.06.2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 25.05.2018.

załącznik - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.05.2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

zał. 1.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1.

zał. 1.2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2.

zał. 2 projekt umowy.

zał. 3 formularz ofertowy.

zał. 4 oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------