Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (9)
Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/12/2018/CNK/MSt
Informacja o unieważnieniu postępowania.
===================================================================

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 30.03.2018.

===================================================================

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych postanowień zamówienia

załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 wzór umowy

załącznik nr 3 formularz ofertowy

załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy o brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 5 wzorcowy dokument zobowiązania innego podmiotu do udostępniania swoich zasobów wykonawcy

===================================================================
Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i  nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.