Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
NIP: 701-002-51-69, REGON: 140603313
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest tworzenie tekstów o tematyce kosmicznej, publikowanie treści informacyjno-naukowych na stronie internetowej – dedykowanej projektowi ESERO Polska oraz obsługa newsletteru w 2018 roku.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

W ramach współpracy, usługodawca zobowiązany jest:

 • Stworzyć i dostarczyć 24 artykuły o tematyce kosmicznej, o objętości od 1000 do 2000 znaków wraz ze spacjami. Artykuły zawierać będą opisy warsztatów i aktywności prowadzonych przez CNK w ramach projektu ESERO, ciekawostki naukowe z dziedziny astronomii i astronautyki, a także informacje z przemysłu kosmicznego w Polsce i Europie. Szczegółowa tematyka tekstów będzie każdorazowo ustalana z koordynatorem projektu ESERO Polska.
 • Stworzyć oraz rozesłać 12 newsletterów, zawierających od 5 do 7 powiadomień oraz zaprojektowanie newsletterów w sposób estetyczny i czytelny.
 • Obsłużyć serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.esero.kopernik.org.pl polegająca na umieszczeniu w serwisie grafik i tekstów oraz bieżącej aktualizacji treści dotyczących projektu  ESERO Polska. Szczegółowe wytyczne dotyczące materiałów i terminów ich umieszczania będzie ustalane w trybie roboczym przy użyciu poczty elektronicznej.

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w pisaniu tekstów edukacyjnych i popularnonaukowych o tematyce kosmicznej i astronautycznej
 • Umiejętność poprawnego i ciekawego pisania
 • Umiejętność obsługi stron internetowych w systemie WordPress

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć ofertę poprzez wypełnienie formularza znajdującego się  w załączniku. Przesłane oferty cenowe powinny zawierać oddzielną wycenę każdego z trzech zadań wchodzących w zakres usługi. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i będące płatnikami VAT prosimy o wskazanie ceny netto

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna.sredzinska@kopernik.org.pl do 25.01.2018 do godz. 23:59
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.kopernik.org.pl

 V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena: 50%

Oferty będą badane według poniższego wzoru:

liczba punktów zdobytych w kryterium cena = (najniższa cena netto z ocenianych ofert / cena netto badanej oferty)  x 50 ptk

2 – Poziom spełniania wymagań zawartych w zgłoszeniu: 50%

Ocena doświadczenia oferenta w zakresie opisanym w pkt 2. dokonana będzie przez pracowników biura ESERO na podstawie formularza zgłoszeniowego do oferty opisujących: odpowiedź na zakres usług świadczonych przez oferenta oraz doświadczenie.

Formularz dostepny jest tutaj

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w bezpośredniej korespondencji mailowej

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Justyna Średzińska pod adresem email: justyna.sredzinska@kopernik.org.pl