Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE O WYCENĘ
- BADANIA ROZPOZNAWALNOŚCI SPONSORÓW CNK

(niniejsze ogłoszenie stanowi element szacowania wartości usługi i nie zobowiązuje do udzielenia zamówienia )

Przedmiotem wyceny jest realizacja badania rozpoznawalności sponsorów Centrum Nauki Kopernik w roku 2018. 

INFORMACJE O BADANIU

• Badanie odbędzie się w dwóch falach pierwsza w drugim kwartale 2018 r. oraz druga w kwartale czwartym 2018 r.
• Celem badania jest sprawdzenie rozpoznawalności sponsorów CNK.
• Badanie będzie prowadzone techniką wywiadu kwestionariuszowego trwającego do 3 minut każdy. Próba w każdej fali badania to:  400 osób zwiedzających CNK
 w wieku 15 i więcej lat. Przy czym 200 wywiadów zostanie przeprowadzonych przed budynkiem na osobach wchodzących a 200 w budynku na osobach wychodzących. Zachowany musi być podział połowy zrealizowanej próby w dni powszednie oraz połowy w dni weekendowe.
• Do zadań Wykonawcy należy przygotowanie materiałów do badania (koszt druku materiałów po stronie Zamawiającego), przeprowadzenie wywiadu, zakodowanie danych w dostarczonej bazie (w programie SPSS lub Excel) oraz przygotowanie krótkiego raportu podsumowującego wyniki każdej fali (do 6 wykresów wraz
 z opisem na każdą falę).

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

• Doświadczenie w  przeprowadzaniu wywiadów kwestionariuszowych – warunek konieczny.
• Znajomość pakietu Excel.
• Komunikatywność, dobra dykcja oraz życzliwe nastawienie do innych ludzi, zwane dalej - umiejętnościami ankieterskimi.

KRYTERIA OCENY
Znajomość programu Excel oraz doświadczenie w prowadzeniu wywiadów kwestionariuszowych  jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia wyceny. Obydwa kryteria oceniane będą na podstawie dostarczonego CV, które zawierać będzie informacje jasno wskazujące na posiadanie tych kompetencji. Kryterium oceny oferty natomiast będą natomiast - umiejętności ankieterskie oraz cena (po 50% oceny). Prosimy o podanie ceny za realizację całego zlecenia. Kryterium umiejętności ankieterskich zostanie ocenione na podstawie przesłanej próbki. Próbkę stanowić będzie nagranie audio lub audiovideo (w pliku nie większym niż 25 MB) na którym odczytana zostanie następująca instrukcja do przykładowego wywiadu kwestionariuszowego:
„Celem ankiety jest poznanie jakie powody skłaniają ludzi do  odwiedzenia tego miejsca.  Ankieta jest częścią badania obejmującego muzea, centra nauka oraz  inne miejsca związane ze spędzaniem wolnego czasu. Stąd też kształt pytań jest czasem bardzo ogólny tak, żeby stwierdzenia pasowały do różnych instytucji.
Wyniki ankiety są całkowicie anonimowe i służyć mają lepszemu zrozumieniu Państwa potrzeb. 
Poniżej przedstawiono szereg powodów dla których można odwiedzić miejsce takie w jakim się znajdujemy. Proszę ocenić w jakim stopniu dany powód jest ważny w Pani przypadku. Proszę posłużyć się skalą od 1 do 10, gdzie 1 oznacza powód zupełnie nieważny a 10 powód bardzo ważny.
Następnie proszę wskazać trzy najważniejsze powody dla których odwiedziła Pani to miejsce.”

TERMIN SKŁADANIA WYCEN
Prosimy o przesłanie wyceny wraz z: CV  próbką umiejętności ankieterskich oraz adnotacją
 –  wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych oraz nagrania w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 16.01.2018 na adres e-mailowy: artur.kalinowski@kopernik.org.pl.  W przypadku podmiotów komercyjnych delegujących pracowników lub podwykonawców prosimy o przesłanie cv oraz próbek umiejętności ankieterskich osoby bądź osób wytypowanych do realizacji zlecenia.