Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

--------------------------------------------------------------------------------

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (części nr 1 i 2).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/42/2017/CNK/MSt

--------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 12.12.2017.

--------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1.

Załącznik nr 1.2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2.

Załącznik nr 2 - wzór umowy dla części nr 1 i 2.

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy.

Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 5 - wzorcowy dokument zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy.

Załącznik nr 6 - wzorcowy dokument oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

--------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.12.2017r

Informacja o unieważnieniu postępowania na cz  1 i 2  z dnia 20.12.2017r

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i  nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020