Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/EDU

Zamówienie poniżej 30 000 euro

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
NIP: 701-002-51-69, REGON: 140603313
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa wydarzenia - krajowych finałów konkursu CanSat organizowanych przez biuro ESERO i Centrum Nauki Kopernik - w dniach 20-22 kwietnia 2018r. na terenie poligonu Nowa Dęba i w Aeroklubie Stalowowolskim lub miejscu ustalonym z CNK w trybie roboczym. Zamówienie realizowane przez Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska w ramach konkursu CanSat 2018.

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W ramach organizacji wydarzenia, usługodawca zobowiązany jest:

- wynająć aeroklub bądź analogiczną lokację na czas trwania wydarzenia wraz z dostępem do samolotu, lub drona, mogących wynieść minisatelity Cansat (specyfikacje dostępne u Zamawiającego) na wysokość minimum 100 m.

- obsłużyć komunikację między OSPWL Dęba oraz Centrum Nauki Kopernik w kwestii udostępnienia poligonu na potrzeby konkursu

- zapewnić ubezpieczenie NNW dla wszystkich osób obecnych na terenie poligonu

- zapewnić transport dla 75 osób oraz materiałów pomiędzy aeroklubem (bądź wybraną inną lokacją), poligonem i hotelem uczestników oraz na terenie wyżej wymienionych lokacji (w promieniu 50 km od aeroklubu)

- zapewnić wyżywienie (obiad) oraz podstawowy serwis kawowy dla 75 osób (50 uczestników, 20 organizatorów i 5 gości) w trakcie całego wydarzenia

- zapewnić podstawowe wyposażenie poligonu dla 50 osób w postaci odpowiedniej ilości namiotów, stołów i krzeseł

- zapewnić dostateczną ilość osób do organizacji wydarzenia

- zadbać o profesjonalne przygotowanie wydarzenia, z punktu widzenia prawnego i marketingowego

- zapewnić dodatkowe wyposażenie obu lokacji potrzebne do realizacji konkursu opartego o wysokie technologie, z uwzględnieniem potrzeb

- rozliczyć koszty przejazdu 50 uczestników finałów do kwoty 150 zł za osobę

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.   Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć ofertę poprzez wypełnienie formularza znajdującego się  w załączniku oraz przesłanie załącznika-/ów wspomnianych w pkt. V.2 i V.3

Formularz

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esero@kopernik.org.pl do 12.01.2018 do godz. 23:59

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.kopernik.org.pl

 

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena: 40%

Oferty będą badane według poniższego wzoru:

liczba punktów zdobytych w kryterium cena = (najniższa cena netto z ocenianych ofert / cena netto badanej oferty)  x 40 ptk

2 - Doświadczenie oferenta w zakresie organizacji wydarzeń o podobnym profilu, ze szczególnym wskazaniem na konkursy edukacyjne, wydarzenia o tematyce astronautycznej i wydarzenia realizowane w przestrzeni poligonowej: 30%

Ocena doświadczenia oferenta w zakresie opisanym w pkt 2. dokonana będzie przez pracowników biura ESERO na podstawie załącznika/-ów do oferty opisujących: zakres usług świadczonych przez oferenta oraz doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń z partnerami o profilu wojskowym, aeronautycznym, astronautycznym i edukacyjnym.

3 – Kosztorys i harmonogram prac organizacyjnych: 30%

Ocena przybliżonego kosztorysu oraz planu organizacji wydarzenia, przedstawionego przez oferenta, zostanie dokonana przez pracowników biura ESERO na podstawie załącznika/-ów do oferty zawierających krótki opis przebiegu wydarzenia, proponowane rozwiązania oraz orientacyjny harmonogram działań wyszczególnionych w punkcie II.2.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w bezpośredniej korespondencji mailowej

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Aleksander Jasiak pod adresem email: aleksander.jasiak@kopernik.org.pl