Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług kompleksowej opieki zdrowotnej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin.

Tryb: usługi społeczne i inne szczególne usługi.

------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 20.10.2017.

------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 6.10.2017.

------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 3.10.2017.

------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 25.09.2017.

Modyfikacja treści Ogłoszenia z dn. 28.09.2017.

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy.

Załącznik nr 3 - formularz oferty.

Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki nr 3; 4; 5; - w wersji edytowalnej.

------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dn. 27.09.2017.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dn. 28.09.2017.