Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Centrum Nauki Kopernik  (Warszawa 00-390 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 ) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie zewnętrznego audytu finansowo-księgowego projektu pn. Organizacja Konferencji IPS (International Planetarium Society).

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie raportu finansowego rozliczającego przychody i koszty organizacji międzynarodowej konferencji IPS (International Planetarium Society) odbywającej się w dniach:  19-23.06.2016r. oraz sporządzenie do dnia 31.10.2016r. pisemnej opinii wraz z raportem na temat zgodności rozliczenia finansowego z przepisami prawa, umową między Centrum Nauki Kopernik a International Planetarium Society Inc. oraz wytycznymi zawartymi w Regulaminie International Planetarium Society. Raport i opinia powinny być sporządzone w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.

Szczegółowych informacji dotyczących instytucji oraz przedmiotu zamówienia udzielają:

 Barbara Juszczak. Kontakt : Tel. 22- 552 77 72 mail: barbara.juszczak@kopernik.org.pl

Jarosław Paruch Kontakt : Tel. 22- 552 77 67 mail: jaroslaw.paruch@kopernik.org.pl

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert:
- w formie pisemnej na adres: 00-390 Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 z dopiskiem "OFERTA NA AUDYT PROJEKTU ORGANIZACJA KONFERENCJI IPS” lub
- w formie elektronicznej na adres: ksiegowosc@kopernik.org.pl


w terminie do 12 października 2015 roku.

 

Oferta  winna zawierać w szczególności:

a)  informacje o wykonawcy, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, wskazanie biegłego rewidenta, który w imieniu oferenta przeprowadzi badanie wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie stosownych uprawnień.

b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii

c) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego oraz kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wykonawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej

d) wskazanie metod i terminów przeprowadzenia audytu

e) cenę całkowitą  netto i brutto za wykonanie audytu finansowo-księgowego wraz ze sporządzeniem opinii i raportu (wynagrodzenie powinno obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia)

Po przeprowadzeniu weryfikacji wykonawców i złożonych ofert z wybranym wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa.