Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Sprzedaż  i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wyposażenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

DZP.260.50.2022.JG Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym  za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,94611,9b917ee3f96993d92e524926f5a024c9.html


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.)