Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK - zamówienie z podziałem na 7 części.

                 a) część 1 zamówienia -  Dostawa sond i interfejsów pomiarowych;

b) część 2 zamówienia - Dostawa spektrofotometru;

c) część 3 zamówienia -Dostawa blatów i stołu optycznego;

d) część 4 zamówienia -Dostawa przyrządów elektrycznych;

e) część 5 zamówienia -Dostawa laserów;

f) część 6 zamówienia -Dostawa spektroskopów;

g) część 7 zamówienia -Dostawa zasilaczy i generatorów.

(PZP.260.39.2022.MN)

Tryb: Przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,92611,c8e248ec0e72350c026d4f0b5140b458.html

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.