Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe nr EDU.262.28.2022

załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 oświadczenie
załącznik nr 3 ramowy plan szkolenia

Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2022 roku o godzinie 23:59.

Protokół z oceny ofert

 

_________

Poniżej znajduje się wyciąg z treści Zapytania ofertowego, dotyczący przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia brzmi jak następuje:
Poprowadzenie dwudniowego spotkania warsztatowego online (dalej „Warsztaty”) z zakresu facylitacji grupy projektowej, na podstawie gotowego scenariusza oraz wsparcie techniczno-facylitacyjne 5 (pięciu) spotkań warsztatowych online (dalej „Spotkania”) dotyczących stosowania metody badawczej w projektach edukacyjnych. Warsztaty oraz Spotkania przeznaczone będą dla nauczycieli różnych przedmiotów oraz etapów edukacyjnych (nauczających od III do VIII klasy szkoły podstawowej) oraz będą prowadzone na platformie Zoom, którą udostępni Zamawiający.

Łączny czas przewidziany na wykonanie zamówienia to 28 osobogodzin przewidzianych na prowadzenie Warsztatów oraz 25 osobogodzin przewidzianych na obsługę Spotkań.

Na całość zadania będą składać się:

 • Przeprowadzenie dwudniowego spotkania warsztatowego online (dalej „Warsztaty”) o sumarycznej długości 14 godzin (wliczając przerwy), na potrzeby Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej, w dniach 11-12.07.2022 r.;
  • Warsztaty powinny przebiegać według gotowego scenariusza – „Ramowego Planu Szkolenia”, będącego załącznikiem nr 3 do Zamówienia. Zamawiający dopuszcza odstępstwa i autorskie interpretacje Wykonawcy, po uzgodnieniu ich przez strony;
  • Wymagana jest biegłość w tematyce merytorycznej Warsztatów;
  • W Warsztatach brać udział będzie ok. 45 osób;
  • Warsztaty mają być prowadzone w podziale na dwie grupy, w tym samym czasie;
  • Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę dwóch trenerów do prowadzenia Warsztatów;
  • Zamawiający dopuszcza oferty zgłaszane przez dwa niezależne podmioty (np. osoby fizyczne) które wspólnie złożą jedną ofertę, lub przez wykonawcę, który zapewni odpowiednią liczbę trenerów do przeprowadzenia Warsztatów.
 • Wsparcie techniczno-facylitacyjne pięciu pięciogodzinnych (wliczając przerwy) spotkań warsztatowych (dalej „Spotkania”) w okresie 13–22.07.2022 r.;
  • Wsparcie techniczno-facylitacyjne Spotkań będzie obejmować czuwanie nad płynnością przebiegu spotkań pod kątem funkcjonalności środowiska Zoom (np. dzielenie uczestników na pokoje w odpowiednich momentach) oraz animację grupy podczas gdy nad wartością merytoryczną Spotkań czuwa ekspert Centrum Nauki Kopernik;
  • Dokładny harmonogram Spotkań zostanie ustalony w trybie roboczym, uwzględniając możliwości Wykonawcy, jednak wszystkie Spotkania muszą odbyć się w zdefiniowanym okresie 13-22.07.2022 oraz odbywać się w przedziale godzinowym 9:00-19:00; przy preferowanych przez Zamawiającego godzinach 10:00-15:00;
  • Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę jednego trenera do obsługi Spotkań;
  • Nie jest wymagana biegłość w tematyce merytorycznej Spotkań;
  • W Spotkaniach brać udział będzie ok. 15 osób.