Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby Działu Badań do pracy na stanowisku:

Koordynatorka / Koordynator monitoringu

w projekcie Szkoła bliżej nauki

(Specjalista)

Miejsce pracy: mazowieckie/ Warszawa

 

"Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli
w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Przekonani o istotnej roli samodzielnego poznania i rozumienia w procesie uczenia się, stwarzamy warunki sprzyjające uczeniu się przez doświadczanie i refleksji nad tym doświadczeniem. Oferta działań edukacyjnych CNK jest szeroka i stale ją rozwijamy - dzięki partnerom i we współpracy z nimi.

Dział Badań Centrum Nauki Kopernik zatrudni osobę do prowadzenia monitoringu oddziaływania projektu Szkoła bliżej nauki na wprowadzane zmiany w sposobie nauczania i rozwoju kompetencji uczniów.

Zadania:

 • dostarczenie danych pozwalających ocenić przebieg i zakres oddziaływania projektu na postawy i kompetencje uczniów,
 • przygotowanie raportów i prezentacji uzyskanych wyników oraz, we współpracy z zespołem Działu Badań, ich analiz i interpretacji,
 • realizacja badan oraz nadzór nad wykonawcami.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej wyższe z obszaru nauk społecznych, socjologii, psychologii edukacji lub pedagogiki,
 • co najmniej pięć lat doświadczenia w realizacji badań ilościowych i jakościowych z obszaru edukacji w tym – samodzielnego przygotowywania raportów i analiz. Mile widziane doświadczenie naukowe lub akademickie w tym obszarze,
 • znajomość teorii i narzędzi badawczych dotyczących m.in. aspiracji, motywacji poznawczej, zagrożenia stereotypem, zachowań eksploracyjnych oraz badań poświęconych doświadczeniom edukacyjnym w muzeach i centrach nauki,
 • znakomita znajomość głównych współczesnych teorii pedagogicznych,
 • znakomite umiejętności analityczne i interpretacyjne,
 • znakomite umiejętności organizacyjne, w tym udokumentowane doświadczenie koordynacji projektu badawczego o wartości powyżej 25 000 PLN lub pracy w zespole badawczym realizującego projekt badawczy ze środków publicznych.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie naukowe i publikacje związane w opisaną powyżej tematyką,
 • doświadczenie pracy w instytucji naukowej lub agencji badawczej, działającej w obszarze badań edukacyjnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony w wymiarze ¾ etatu od 01.04.2018 r. do 31.08.2019 r.,
 • pracę w dynamicznym, interdyscyplinarnym zespole,
 • ciekawe wyzwania pracy w nowoczesnej instytucji kultury,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kontaktów z międzynarodowym środowiskiem naukowym.

 

Osoby zainteresowane prosimy o  wysyłanie CV i Listu motywacyjnego poprzez formularz aplikacyjny

 za pośrednictwem strony internetowej

 do dnia 02.03.2018 r.

 

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl