Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista/ka ds. Projektów Unijnych i Dotacji

 Miejsce pracy: mazowieckie/ Warszawa

Zakres obowiązków:

 • monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich;
 • weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania dla działań realizowanych przez CNK;
 • samodzielne przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do wybranych i uzgodnionych z przełożonym konkursów w ramach obowiązujących programów (w szczególności Programy Europejskie, m.in. Horyzont 2020, Programy Operacyjne krajowe i regionalne, w tym m.in. RPO WM 2014-2020, itp.) i konkursów grantowych (m.in. granty badawcze, programy finansowane z budżetu państwa, fundusze korporacyjne, itp.);
 • współpraca z działami merytorycznymi przy tworzeniu koncepcji merytorycznych projektów;
 • uczestniczenie w tworzeniu budżetów i harmonogramów realizacji projektów;
 • poszukiwanie i nawiązywanie współpracy z potencjalnymi partnerami przy tworzonych projektach ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych i projektów/ grantów badawczych;
 • nadzór nad złożeniem aplikacji projektowej;
 • nadzór nad negocjacjami i podpisywaniem umów grantowych i dotacyjnych;
 • koordynacja realizowanych projektów, weryfikacja zakresu realizowanych projektów, monitoring budżetów realizowanych projektów, kontrola i nadzór nad jakością dokumentacji projektowej, współpraca z działami merytorycznymi w trakcie realizacji projektów;
 • prowadzenie i rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych programów wytycznymi i zasadami rozliczania projektów w instytucji, w tym: bieżący monitoring postępu rzeczowo – finansowego, kontrola prawidłowości wydatkowania środków i osiąganych wskaźników, przygotowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań/raportów);
 • współpraca przy opracowaniu strategii pozyskiwania funduszy dla CNK.

 

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 3 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • poparte sukcesami doświadczenie w zakresie przygotowywania, zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (środki publiczne krajowe i europejskie), ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych i projektów/grantów badawczych;
 • rozumienie założeń funduszy europejskich i krajowych, znajomość zasad konstruowania i realizacji projektów oraz dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (środki publiczne krajowe i europejskie);
 • znajomość zagadnień dotyczących zarządzania projektami, audytu i kontroli;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysokie kompetencje w zakresie komunikacji;
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne i interpersonalne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność zarządzania czasem i samodzielnego organizowania pracy własnej.

 

Oferujemy:

 • stałe zatrudnienie w pełnym wymierzę etatu w oparciu o umowę o pracę;
 • uczestnictwo w ambitnych projektach nowoczesnej instytucji kultury;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • benefity pracownicze (m.in. opieka medyczna, karta multisport).

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o  wysyłanie CV poprzez formularz aplikacyjny

 za pośrednictwem strony internetowej

 do dnia 20.02.2018 r.

 

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl